Titulinis Privatumo politika

Atnaujinta 2022-12-06

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikiate mums arba kuriuos mes renkame ir tvarkome Jums naudojantis internetine svetaine www.manobustas.lt (toliau – Interneto svetainė). Privatumo politikoje paaiškiname, kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais.

Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos:

 • Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.
 • Duomenų valdytojas – Jūsų duomenis, kuriuos mes renkame savo svetainėje, tvarko UAB „Mano Būstas“, juridinio asmens kodas 304894999, Ozo g. 12A-1, Vilnius. Tel. 8 700 55966, el.p. [email protected]. Toliau šioje Privatumo politikoje Duomenų valdytojas UAB „Mano Būstas“ gali būti vaidinamas Mano Būstas.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Duomenų valdytojas. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Duomenų valdytojo veiklą. Duomenų valdytojas užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
 • Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
 • Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

Interneto svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines arba svetaines, reklamuojančias mus ir mūsų paslaugas. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš tokių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo atskirą privatumo politiką ir, kad ši Privatumo politika joms nėra taikoma. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi jų pasiūlymais, peržiūrėkite jų privatumo politikas.

Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Mano Būstas darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir sąlygos

Duomenų subjektas, pateikdamas Duomenų valdytojui savo asmens duomenis sutinka, kad Duomenų valdytojas naudotų surinktus duomenis šiais tikslais:

Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu

Duomenų valdytojo arba bendrovių, priklausančių Mano Būstas įmonių grupei, teikiamų paslaugų, derybų dėl paslaugų teikimo ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, užtikrinant galimybę susisiekti su Duomenų subjektu. Šiuo tikslu yra tvarkomi šie duomenys: Vardas,pavardė; Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas); Gyvenamosios vietos adresas.

Siekdami identifikuoti klientą ar tiekėją, vykdyti produktų, sprendimų prekybos, paslaugų teikimo veiklą, apdoroti ir administruoti kliento ar tiekėjo užsakymus, išrašyti klientui ar priimti tiekėjo apskaitos dokumentus, spręsti su klientui įdiegto produkto, sprendimo ar suteiktų paslaugų apimtimi susijusias problemas, vykdyti kitus Bendrovės, kaip pardavėjo ar pirkėjo, ar paslaugų teikėjo ar pirkėjo, įsipareigojimus, tvarkome asmens duomenis.

Duomenų valdytojas šių asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis, verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

Užklausų, gautų elektroninės informacijos pateikimo kanalais, telefonu bei el. paštu administravimo tikslu

Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, užpildydami užklausą Interneto svetainėje, skambindami telefonu ar atvykę į Duomenų valdytojo kontorą. Šie duomenys tvarkomi teisėto intereso teikti paslaugas bei Duomenų subjekto sutikimo tokiam duomenų tvarkymui pagrindu.

Duomenų valdytojas šių asmenų asmens duomenis saugo visą komunikacijos laikotarpį ir 2 (du) metus po komunikacijos pabaigos. Jei Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – sutikimo galiojimo laikotarpiu, o jei sutikimas tvarkyti Asmens duomenis atšaukiamas anksčiau, tuomet Asmens duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos

Duomenų subjektui pasirašius sutartį su Duomenu valdytoju, tokie duomenys saugomi šios Privatumo politikos dalyje „Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu“ nurodyta tvarka.

Tiesioginės rinkodaros tikslu (užsakant naujienlaiškį)

Šiuo tikslu yra tvarkomas elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Teisiniu Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra Jūsų duotas sutikimas arba Duomenų valdytojo teisėtas interesas Jums kaip klientui teikti informaciją apie panašias į Jūsų įsigytas paslaugas. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

 • paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų ir mūsų partnerių, susijusių įmonių pasiūlymais, naujienomis;
 • telefonu galite sulaukti asmeninių Jūsų poreikiams pritaikytų pardavimų skambučių;
 • paštu ar telefonu sulaukti prašymo pateikti atsiliepimą apie mūsų ar mūsų partnerių, susijusių įmonių Jums suteiktas paslaugas ir (ar) produktus.

Duomenų valdytojas duomenis gauna iš paties Duomenų subjekto jam užsiregistruojant gauti naujienlaiškį ar kitokią reklaminę informaciją, taip pat iš kitų Duomenų valdytojo grupių įmonių, kai Klientas užsiregistruoja gauti tų įmonių naujienlaiškius arba naujienlaiškius apie visos Mano Būstas įmonių grupės vystomus projektus.

Duomenų subjektas bet kuriuo metu gali atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Tai galima padaryti paspaudus tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų pranešimų apačioje, informavę mus el. paštu [email protected] arba telefonu  8 700 55966.

Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydamas(-a) poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Kai duomenų tvarkymas vykdomas mūsų teisėto intereso pagrindu, Jūs galite nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, apie tai mums pranešant el. paštu [email protected].

Darbuotojų atrankos tikslu

Mes tvarkome kandidatų, kurie el. paštu, per darbo paieškos portalus arba naudodamiesi mūsų interneto svetainės skyriuje „Karjera“ esančia paraiškos forma atsiuntė savo CV tiesiogiai mums, asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, CV ir motyvacinį laišką) darbuotojų atrankos tikslu. Kai kandidatai pateikia mums savo duomenis, duomenų teikimas grindžiamas kandidato laisvu sutikimu. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas personalo atrankos tikslais grindžiamas Mano Būstas teisėtais interesais tvarkant kandidato paraišką, vertinant joje pateiktą informaciją, organizuojant derybų procedūrą, vedant derybas ir išlaikant įrodymus, pagrindžiančius įdarbinimo proceso teisėtumą. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime pakviesti jūsų pokalbiui ir įvertinti jūsų kandidatūros į darbo vietą.

Vykdydami atranką į darbo vietas, tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesine kompetencija ir savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų specialių kategorijų asmens duomenų, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

Mes saugome kandidatų asmens duomenis tol, kol vyksta atranka į konkrečią darbo vietą, ir ne ilgiau kaip 6 mėnesius po to. Pasibaigus atrankos į konkrečią vietą laikotarpiui, ištriname kandidatų atsiųstą CV ir kitus duomenis, išskyrus atvejus, kai esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenų tvarkymui ilgiau, kad galėtume siūlyti darbo vietą. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus.

Asmens duomenų teikimas

Duomenų valdytojas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti tik tiems Duomenų gavėjams, kurie teikia su daugiabučių gyvenamųjų namų administravimu ir priežiūra susijusias paslaugas. Duomenys taip pat gali būti perduoti tokiems asmenims, kaip interneto svetainių kūrėjai ir administratoriai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai ir administratoriai. Iš šių Duomenų gavėjų mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal Mano Būstas duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Jei sutinkate pateikti savo atsiliepimus apie paslaugų kokybę, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti klientų apklausas vykdančioms įmonėms. Duomenų valdytojas gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Duomenų valdytojui paslaugas ir tvarko asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu (pvz. siunčia naujienlaiškius ir pan.). Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti tikslus, kuriais duomenys yra tvarkomi.

Mano Būstas taip pat gali teikti duomenis atsakydamas į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Be to, Mano Būstas gali atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

Duomenų saugojimo terminas

Duomenų valdytojo surinkti asmens duomenys yra saugomi Duomenų valdytojo informacinėse sistemose.

Ilgesnis nei nurodyta anksčiau Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • Būtina, kad Duomenų valdytojas galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • Esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

Duomenų subjektų teisės

Savo asmens duomenų atžvilgiu turite šias duomenų subjekto teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su jo tvarkomais duomenimis, tvarkymo tikslais, saugojimo laikotarpiu, savo teisėmis;
 • Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
 • Teisė į duomenų perkeliamumą;
 • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo. 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Duomenų subjektas, norėdamas pasinaudoti viena ar keliomis iš jam suteikiamų teisių, tą padaryti gali teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: [email protected] arba raštu adresu Ozo g. 12A-1, Vilnius.

Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti Duomenų subjekto tapatybę.

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties kliento ar trečiųjų asmenų, veikiančių su kliento žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės Duomenų valdytoja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su klientu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

Baigiamosios nuostatos

Galime bet kada savo nuožiūra pakeisti Privatumo politiką ar jos dalį. Tokie pakeitimai įsigalioja atnaujintą Privatumo politiką paskelbus www.manobustas.lt.

Prašome Jūsų reguliariai peržiūrėti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, sudarote su mumis sutartį ar užsakote Paslaugas, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

Privatumo politika pateikiama lietuvių kalba.